งานวิจัยในชั้นเรียน

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้

ที่ งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีสินค้าของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.รุ่งนภา โพธิ
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีบริษัทจำกัด เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.รุ่งนภา โพธิ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.รุ่งนภา โพธิ
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นายเอกพล  จันทสุขโข
5. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การพิมพ์และจัดการข้อความ ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ นายเอกพล  จันทสุขโข
6. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์  ชูสุวรรณ
7. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานแม่บ้านของนักศึกษาชั้น ปวช.1-2 สาขาวิชาการโรงแรม น.ส.จันทภร  กลิ่นหอม
8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนสาขาการโรงแรม น.ส.จันทภร  กลิ่นหอม
9. การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกหัดการอ่านที่มีตัว ร ล ว ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
บริหารธุรกิจภาคใต้
น.ส.ณัฏยา  ทองคำสะอาด
10. การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวช.2 ของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์  ชูสุวรรณ
11. การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.ณัฏยา  ทองคำสะอาด
12. การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 น.ส.กนกชญา  แซ่เอี๋ยว
13. การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 น.ส.กนกชญา  แซ่เอี๋ยว
14. การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต น.ส.กนกชญา  แซ่เอี๋ยว
15. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 น.ส.กนกชญา  แซ่เอี๋ยว
16. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 น.ส.กนกชญา  แซ่เอี๋ยว
17. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 น.ส.กนกชญา  แซ่เอี๋ยว
ที่ งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.รุ่งนภา โพธิ
2. ศึกษาการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.รุ่งนภา โพธิ
3. การใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบรรจง หนูไชยา
4. การใช้มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเลขฐานสอง เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบรรจง หนูไชยา
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรายวิชามัคคุเทศก์ ของนักเรียนห้อง ปวช.1 สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์ ชูสุวรรณ
6. การสำรวจการเข้าห้องเรียนสายรายวิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์  ชูสุวรรณ
7. เทคนิคการจูงใจให้นักศึกษาสนใจอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการโรงแรม น.ส.จันทภร  กลิ่นหอม
8. การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการโรงแรม น.ส.จันทภร  กลิ่นหอม
9. การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่องของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.ณัฏยา  ทองคำสะอาด
10. การแก้ปัญหาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม น.ส.ณัฏยา ทองคำสะอาด
11. การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2/2556 น.ส.อรวัลย์ บุญอินทร์
12. ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้น ปวช.3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 น.ส.อรวัลย์ บุญอินทร์
13. การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์อังกฤษด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัสกับนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนรายวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
14. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
15. การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
16. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
17. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
18. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้
ปีการศึกษา 2556
น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
ที่ งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัย
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.3 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน น.ส.อทิพร เข็มทอง
2. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.อทิพร เข็มทอง
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมแบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (ภาษาซี) โดยใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติและบทเรียนสำเร็จรูป CAT ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบรรจง หนูไชยา
4. การสำรวจการไม่ส่งงานของนักเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบรรจง หนูไชยา
5. การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 น.ส.เพ็ญนภา เพชรชู
6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์ ชูสุวรรณ
7. การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนด สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์ ชูสุวรรณ
8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนางสาววราภรณ์ สุกสี นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม น.ส.จันทภร กลิ่นหอม
9. การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 น.ส.อรวัลย์ บุญอินทร์
10. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.อรวัลย์ บุญอินทร์
11. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 รายวิชา
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้โปรแกรม PIM 2001
น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
12. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพิมพ์โปรแกรม Microsoft Word สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
13. การสำรวจเข้าห้องเรียนสายรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.ณัฏยา ทองคำสะอาด
14. การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.ณัฏยา ทองคำสะอาด
15. การศึกษาสาเหตุที่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้มาเรียนสาย น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
16. การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
17. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
18. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
19. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้
ปีการศึกษา 2555
น.ส.กนกชญา แซ่เอี๋ยว
ที่ งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัย
1. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สมุดรายวันทั่วไปในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช.ปีที่1 น.ส.อทิพร  เข็มทอง
2. การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสาธิตประกอบการใช้สื่อจริง น.ส.อทิพร  เข็มทอง
3. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบรรจง  หนูไชยา
4. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การรีทัชภาพบุคคลด้วย Photoshop ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายบรรจง  หนูไชยา
5. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.เพ็ญนภา  เพชรชู
6. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้มัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.เพ็ญนภา  เพชรชู
7. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบคืนข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา น.ส.เพ็ญนภา  เพชรชู
8. การส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์  ชูสุวรรณ
9. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.วรารัตน์  ชูสุวรรณ
10. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับโรงแรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม
โดยใช้สถานการณ์จำลอง
น.ส.จันทร์เพ็ญ  กลิ่นหอม
11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเบเกอรี่ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1-2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ น.ส.จันทร์เพ็ญ  กลิ่นหอม
12. การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีกับนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.ฐิติมา  หนูนาค
13. การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์อังกฤษด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัสกับนักเรียนวิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ น.ส.ฐิติมา  หนูนาค
14. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ ในเรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน น.ส.ณัฏยา  ทองคำสะอาด
15. แต่งกายไม่เรียบร้อยของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ น.ส.ณัฏยา  ทองคำสะอาด
16. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 น.ส.ฐิติมา  หนูนาค
17. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2554 น.ส.ฐิติมา  หนูนาค
18. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ ปีการศึกษา 2554 น.ส.ฐิติมา  หนูนาค
19. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้
ปีการศึกษา 2554
น.ส.ฐิติมา  หนูนาค