Vinaora Nivo Slider
เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรและการรับสมัคร

 

ครูรุ่นใหม่ ใจดี สอนสนุก
ดูแลใกล้ชิด อบอุ่น
เรียนไม่แออัด
จบแล้วทำงานได้แน่นอน

"เรียนไม่เก่ง" โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 - ไม่เป็นปัญหาต่อไปอีกแล้ว..........เลือกเรียนสายอาชีวะ
หางานทำง่าย ทั้งนี้เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 ผู้เรียนจบสายอาชีวะ จะเป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการทั้งในประเทศของเราและประเทศอาเซียนเป็นอย่างมาก

 - ท่านเชื่อหรือไม่ว่า "การเรียน ปวช. สายอาชีวะ
ไม่ยากอย่างที่คิด
เรียนแล้วได้ผลกำไรมากกว่าเรียนสายสามัญเพราะเมื่อได้รับการเรียนรู้เทคนิค พร้อมการฝึกฝนทักษะ
จนชำนาญ ท่านก็จะค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมทั้งได้ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที"

เอส.แบค (ภูเก็ต) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. วิทยาลัยได้จัดวิชาเรียนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยผู้เรียนจะได้เรียนวิชาของสาขาที่เลือกไปพร้อม ๆ กับวิชาสามัญจนครบ
ตามหลักสูตร สำหรับวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะเน้นการนำไปใช้ในงานอาชีพ

 - ผู้ที่จบ ปวช. แต่ยังไม่พร้อมเรียนปริญญาตรี ท่านสามารถทำงาน พร้อมกับเรียน ปวส. นอกเวลา วันศุกร์ (หลังเลิกงาน) และวันเสาร์ (เต็มวัน) ก็จะจบ ปวส. ภายใน 2 ปี แล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีอีก 2 ปี

 - ผู้ที่จบปริญญาตรีที่ทางสถานประกอบการต้องการให้ท่าน
มีวุฒิ ปวส. เพิ่มเติม ในสาขาที่ตรงงาน ทางวิทยาลัยเปิดเรียนนอกเวลา วันศุกร์ (หลังเลิกงาน) และวันเสาร์ (เต็มวัน) โดยท่านสามารถนำรายวิชาของปริญญาตรีมาเทียบโอน จะทำให้ท่านจบการศึกษา ปวสฺ. ได้เร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
คุณวุฒิของผู้สมัคร : จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  - การโรงแรม
  - การท่องเที่ยว
  - การบัญชี
  - การตลาด
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
คุณวุฒิของผู้สมัคร : จบ ปวช, ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  - การโรงแรม
  - การท่องเที่ยว
  - การบัญชี
  - การตลาด
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  - มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
900 บาท / ปี, ค่าอุปกรณ์การศึกษา 230 บาท สำหรับ
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2, ค่าหนังสือยืมเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  - ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 2,585บาท
  - ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าเรียนภาษา
ต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา ภาคเรียนละ 1,600 บาท

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  - ค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนละ 9,000 บาท
  - ค่ากิจกรรม, ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ, ค่าห้องปฏิบัติการ
และค่าเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา
ภาคเรียนละ 2,100 บาท

* หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน *

เวลาเรียน
  (1) ภาคปกติ 08.00 น. ถึง 16.00 น. พักกลางวัน 12.00 น. ถึง 13.00 น. จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์ – อาทิตย์
  (2) นอกเวลาแบบ 1 17.00 น. ถึง 21.00 น. จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์ – อาทิตย์
  (3) นอกเวลาแบบ 2 ศุกร์ 17.00 น. ถึง 21.00 น. และ 08.00 น. ถึง 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์  พักกลางวัน
12.00 น. ถึง 13.00 น. หยุดจันทร์ – พฤหัสบดี
  (4) ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง
30 กันยายน
       ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง
28 กุมภาพันธ์
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
  - สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในแต่ระดับการศึกษา
  - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  - ระดับ ปวช. อายุอย่างต่ำตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 24 ปี ระดับ ปวส. ไม่จำกัดอายุ
  - ไม่จำกัดเพศ
  - มีความประพฤติเรียบร้อย
  - มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษา
  - สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาได้

เอส. แบค จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ "วัยรุ่น" ซึ่งเป็น
วัยแสวงหาการเปลี่ยนแปลง มีการลองผิดลองถูก ทุกคนมักจะมีปัญหา ไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง และมีโอกาสพลาดพลั้ง
ในชีวิตได้ง่าย

"S.BAC leaves no student behind."
เอส. แบค ให้ความสำคัญผู้เรียน
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน ไม่ทอดทิ้งผู้เรียนแม้แต่คนเดียว

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
  (1) ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มวิทยาลัย)
  (2) รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  (3) ใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ฉบับที่สถานศึกษาออกให้
  (4) สำเนาทะเบียนบ้าน
  (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน