" วิชาดุจอาวุธ สุจริตดังเกราะบัง ต้องกล้าจึงชนะ ใจเมตตาจึงสงบ "
ข้อมูลทั่วไป

  โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค) เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 266 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในย่านสามกอง ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการขาย / การตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนมีพื้นที่ 13 ไร่ มีสนามฟุตบอล, บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล มีหอพักนักเรียน - นักศึกษาหญิง อยู่ภายในโรงเรียน

กลับขึ้นบน
ประวัติโรงเรียน

  พ.ศ.2525 บริษัท อมรินทร์อาชีวะภูเก็ต จำกัด ได้ก่อตั้งโรงเรียนอมรินทร์โปลีเทคนิค ได้รับอนุญาตทำการสอนวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และพาณิชยการ ระดับ ปวช. บนพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน โดยได้ทำการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 3 หลัง ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน 1 อาคารห้องพักครูและห้องสมุด อาคารเก็บพัสดุ

  พ.ศ. 2526 ได้เพิ่มหลักสูตร ปวท.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน

  พ.ศ. 2527 ขยาย ที่ดินเป็น 12 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา เท่าปัจจุบัน ได้ขยายหลักสูตรเปิดสอนวิชาบริหารธุรกิจระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ภูเก็ตเทคนิคพาณิชยการ”

  พ.ศ. 2529 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 24 ห้องเรียน ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน 2

  พ.ศ. 2533 ได้ ทำการสร้างโรงอาหาร ขนาด 12 X 40 ตารางเมตร ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน และปิดการสอนแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ทำการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจพาณิชยกรรมแต่เพียงอย่างเดียว โดยเปิดสอนในระดับ ปวช. ปวท. และ ปวส. พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ (Southern Business Administration College) ซึ่งคนภูเก็ตมักเรียกกันว่า โรงเรียนเอสแบค

  พ.ศ. 2537 บริษัท อมรินทร์อาชีวะภูเก็ต จำกัด ได้โอนกิจการโรงเรียนเอสแบค ให้กับบริษัท อินทีวรกรุ๊ป จำกัด โดยได้เปิดสอนระดับ ปวช. ในวิชาการบัญชี และการข

  พ.ศ. 2538 สร้างอาคาร 5 ชั้น ด้านหน้าโรงเรียน เพื่อใช้ทำเป็นหอพักสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนที่พักอาศัย ให้มีที่พักอาศัยที่มีคุณภาพและปลอดภัย และได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาการตลาด และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  พ.ศ. 2539 ได้ รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตร ปวช. โรงแรม และท่องเที่ยว ปวส. บัญชี โรงแรม และท่องเที่ยว โดยได้หยุดทำการสอนหลักสูตร ปวท. และได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานวิชาการโรงแรม และวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  พ.ศ. 2542 มี การพัฒนาโรงเรียนครั้งใหญ่ในทุก ๆ ด้าน อันได้แก่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา บุคลากร เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานและทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

  พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (Southern Business Administration Vocational College)"

กลับขึ้นบน
ปรัญญา

" วิชาดุจอาวุธ สุจริตดังเกราะบัง ต้องกล้าจึงชนะ ใจเมตตาจึงสงบ "

  วิชาดุจอาวุธ : การมีความรู้ ดุจถืออาวุธไว้ในมือ ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการต่อสู้กับอุปสรรค ปัญหา การทำงานประกอบอาชีพ และในการป้องกันตนเอง

  สุจริตดังเกราะบัง : ความสุจริตก่อให้เกิดสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย คนสุจริตย่อมจะทำอะไรด้วยความสบายใจ ปราศจากความกังวล เพราะเชื่อมั่นว่าตนมีเกราะห่อหุ้ม คุ้มกันตนจากความผิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปรัชญาวรรคนี้จะสอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายแพ่งและอาญา ที่มุ่งคุ้มครองสุจริตชนอยู่เสมอ เช่น มาตรา 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

  ต้องกล้าจึงชนะ : ความสำเร็จหรือชัยชนะในการต่อสู้กับอุปสรรค ปัญหา การงาน และความไม่ชอบธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของคนเรานั้น จะมีขึ้นได้ก็เนื่องจากความกล้าหาญในตัวมนุษย์เราทั้งสิ้น

  ใจเมตตาจึงสงบ : จิตใจเมตตานำมาซึ่งความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัย ซึ่งย่อมที่จะยุติข้อพิพาท ความขัดแย้ง ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน และนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

กลับขึ้นบน
นโยบาย

  1. โรงเรียนสนองความต้องการของทุกคน ที่ประสงค์จะศึกษาหาความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ โดยไม่มีนโยบายกีดกันเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ สติปัญญา และความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ

  2. โรงเรียนเคารพความเชื่อถือในศาสนาของแต่ละคน โดยจะไม่กระทำการอันใดในการชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้มาศรัทธาเชื่อถือ หรือเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาหรือลัทธิอื่นใด นอกเหนือจากศาสนาที่ตนนับถือ

  3. โรงเรียนจะให้การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพต่าง ๆ เพียงพอที่นักเรียนทุกคนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติได้

  4. โรงเรียนจะอบรมปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถศึกษาเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

  5. โรงเรียนจะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ กล้าหาญ และมีเมตตา

  6. โรงเรียนจะต้องไม่มีหรือส่งเสริมค่านิยมที่ผิด ตลอดจนไม่สร้างภาพหรือแสวงหาลาภยศชื่อเสียงอื่นใด นอกเหนือที่จะได้รับจากภารกิจสร้างคนดี มีคุณภาพ เข้าทำงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม

  7. โรงเรียนจะผดุงรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรีของโรงเรียน โดยมิยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาทำการละเมิด หรือทำให้เสื่อมเสียเป็นอันขาด

  8. โรงเรียนจะต้องมีห้องเรียน อาคารสถานที่ ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และมีคุณภาพมาตรฐานที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ทุกคนในโรงเรียนได้

  9. โรงเรียนจะต้องมีแต่แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น แม่พิมพ์ของโรงเรียนจะเป็นผู้มีเมตตาต่อศิษย์ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

  10. มีระบบการจัดการที่เป็นระบบ ทันสมัย บรรยากาศทำงานที่เป็นประชาธิปไตย และมีระบบกำกับ ตรวจสอบ

11. โรงเรียนจะต้องมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ดุจครอบครัวในบ้านเดียวกัน สาเหตุที่ก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี ทำลายซึ่งกันและกัน จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้

  12. กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ค่านิยมต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค ขัดกับปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน จะต้องไม่นำมาใช้ปฏิบัติในโรงเรียน

  13. โรงเรียนจะแสวงหาหลักสูตร อุปกรณ์การสอน วิธีการสอน ตามยุคสมัยที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด และไม่ขัดหลักการที่โรงเรียนยึดมั่นว่า ทักษะวิชาความรู้ย่อมได้มาด้วยความขยันหมั่นฝึกฝนเท่านั้น

  14. โรงเรียนต้องมีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมกับชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส หรือได้รับการร้องขอ โดยจะคำนึงถึงความสะดวก เหมาะสมตามฐานะ และศักยภาพของโรงเรียน

  15. ห้ามเล่นการพนัน เสพของมึนเมา สูบบุหรี่ กัญชา สิ่งเสพติดทุกชนิดในโรงเรียน

  16. ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนติดยาเสพติด เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการค้ายาเสพติดในโรงเรียน

  17. ชักจูงนักเรียนไม่ให้ใช้บริการสถานเริงรมย์ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมตามสมัยนิยม เช่น เต้นรำ ร้องเพลง ในบริเวณภายในโรงเรียน

  18. ส่งเสริมสื่อบันเทิง ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ ในการปลูกฝังปรัชญาของโรงเรียนให้กับตัวนักเรียน

กลับขึ้นบน
วิสัยทัศน์

  นักเรียนที่จบการศึกษา จะมีความสามารถประกอบอาชีพตามที่เรียนมาได้ด้วยความภาคภูมิและมั่นใจ ผลผลิตของโรงเรียนคือแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ กล้าหาญ จิตใจดีมีเมตตา

กลับขึ้นบน
สีและสัญลักษณ์

 สีประจำโรงเรียน :   เขียว- ขาว

 สัญลักษณ์

เป็นรูปคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟอยู่หน้าจอ ตั้งอยู่บนอุ้งมือ 2 ข้าง

 คอมพิวเตอร์ หมายถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 กราฟ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา

 อุ้งมือ 2 ข้าง หมายถึง สถาบันวิชาชีพที่มีคุณภาพ

 ความหมายรวม : บริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค) เป็นสถาบันวิชาชีพที่มีคุณภาพของภาคใต้ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา และนำหน้าด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

กลับขึ้นบน
เพลงมาร์ช

มาร์ช เอส.แบค

  พวกเรา เอส.แบค มาร่วมใจกัน

พากเพียรร่ำเรียนใฝ่หาวิชา

การเรียนเราเรียนหมั่นหาความรู้

ส่งเสริมมวลศิษย์อบรมจิตใจ

การกีฬาเราเด่นเป็นสง่า

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กัน

เขียวขาวแพรวพราวโบกพัดไสว

นั่นคือ เอส. แบค มั่นคงยืนนาน

  สมัครสมานสามัคคีมีการศึกษา

  สร้างภูมิปัญญาอนาคตสดชื่นแจ่มใส

  เคารพเชิดชูครูอาจารย์อยู่เป็นนิสัย

  ให้ศิวิไลเลื่องลือไปทั่วทุกถิ่นฐาน

  นักกีฬาของเราสมานฉันท์

  สร้างสถาบันให้กล่าวขวัญชื่อเสียงเกริกไกร

  ช่างเด่นวิไล สุขสดใส สมคำกล่าวขาน

  โดดเด่นภูมิฐานสวยตระการคู่บ้านเมืองเรา

กลับขึ้นบน
สถานที่ตั้ง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่
กลับขึ้นบน
 
Copyright © 2011 Southern Business Administration Vocational College. All Rights Reserved
E-mail : info@s-bac.ac.th Designed by Oaty Solutions Version 1.02
หน้าหลัก | เกี่ยวกับ เอส. แบค | หลักสูตร | กิจกรรม | ติดต่อ